REGULAMIN korzystania ze Sklepu internetowego butiklamode.com

Niniejszy regulamin (w dalszej części jako Regulamin) określa zasady dokonywania zakupów produktów wystawionych w sklepie internetowym butiklamode.com.

 1. I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć w sposób następujący:

 1. Spółka – Complete Image Consulting sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63 lok. 10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289294, NIP 701-00-86-780, e-mail contact@lamode.info;
 1. Sklep internetowy – sklep internetowy butiklamode.com prowadzony przez Spółkę pod adresem www.butiklamode.com;
 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osób prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca z usług butiklamode.com w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 1. Użytkownik– podmiot odwiedzający stronę internetową, a także zakładający oraz posiadający indywidualne Konto;
 1. Konto – konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) oraz hasłem zakładane przez Użytkownika w czasie rejestracji, służące do realizacji składanych zamówień;
 1. Usługa prowadzenia Konta – nieodpłatna usługa świadczona przez Spółkę drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie;
 1. Umowa prowadzenia konta – umowa zawarta pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, na mocy której Spółka świadczy Użytkownikowi Usługę prowadzenia konta;
 1. Sprzedający – podmiot, z którym Spółka zawarła umowę pośrednictwa w zakresie sprzedaży Produktów. Szczegółowe dane Sprzedającego znajdują się na stronie www.butiklamode.com w zakładce Marki i Projektanci;
 1. Klient – podmiot zainteresowany złożeniem Zamówienia, jak również podmiot składający Zamówienie oraz zawierający za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowę sprzedaży;
 1. Produkt– każdy produkt opisany i oznaczony Ceną w Sklepie internetowym;
 1. Publikacje cyfrowe –pliki, zawierające treści tekstowe, audio, wideo.
 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w której zawarciu pośredniczy Spółka. Umowa zawierana jest z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 1. Zamówienie – oświadczenie wyrażające wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość złożone przez Klienta Sprzedającemu za pośrednictwem Spółki zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 1. Cena – pieniężna wartość Produktu uwzględniająca podatek VAT;
 1. Potwierdzenie realizacji zamówienia – informacja wysłana do Klienta przez Sprzedającego za pośrednictwem Spółki, że jego Zamówienie zostało przyjęte do realizacji, potwierdzająca rodzaj Produktu, Cenę oraz koszty dostawy Produktu.

 1. II. UMOWA PROWADZENIA KONTA
 1. Celem złożenia Zamówienia Klient korzysta z Usługi prowadzenia konta.
 1. W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.butiklamode.com.
 1. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych ewentualnie innych danych, które są niezbędne do rejestracji i wykonania umowy. 
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie niepełnych, nieaktualnych oraz nieprawdziwych danych.
 1. W przypadku zmiany danych podawanych w formularzu rejestracji Klient jest zobowiązany do ich niezwłocznego zaktualizowania. Klient ma możliwość zmiany danych w każdym czasie z poziomu panelu Użytkowania.
 1. Z chwilą aktywacji Konta (pierwszego logowania) dochodzi do zawarcia Umowy prowadzenia Konta.
 1. Użytkownikowi nie wolno tworzyć konta w imieniu innej osoby, a także korzystać z kont innych użytkowników czy też udostępniać konta innym osobom.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia konta, w każdym czasie i bez podania przyczyny usunięcia konta. W celu rozwiązania Umowy prowadzenia konta Użytkownik powinien dokonać dezaktywacji Konta poprzez usunięcie Konta w profilu Klienta.
 1. Dokonanie przez Klienta dezaktywacji Konta jest równoznaczne z utratą możliwości dokonywania zakupów Produktów.
 1. Spółce przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia konta w następujących przypadkach: 
 1. ujawnienia przez Spółkę okoliczności podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych,
 1. podejmowania przez Użytkownika w ramach korzystania z Konta działań sprzecznych z prawem lub Regulaminem,
 1. nieskorzystania przez Użytkownika z Konta przez okres 3 miesięcy.
 1. Z chwilą dezaktywacji Konta dochodzi do rozwiązania Umowy prowadzenia konta.

 1. III. ZAMÓWIENIA
 1. Klient zainteresowany złożeniem Zamówienia powinien zalogować się na Konto, a następnie dodać wybrany Produkt do koszyka. Klient obowiązany jest potwierdzić zamówienie i poprawność danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży, a także wybrać sposób dostawy i metodę płatności poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Naciśnięcie przycisku „Potwierdzam” oznacza złożenie Zamówienia.
 1. W przypadku zamówień zawierających publikacje elektroniczne klient wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy).
 1. W momencie składania zamówienia klient wyraża zgodę na otrzymanie faktur w formie elektronicznej. 
 1. W przypadku jednoczesnego zamówienia produktów różnych dostawców/marek lub publikacji elektronicznych, zamówienia te mogą być zrealizowane odrębnie.
 1. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Klient, który chce dokonać zakupów towarów lub usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, oprócz podania danych wskazanych powyżej zobowiązany jest do podania nazwy swojej formy oraz numeru NIP. W przypadku, gdy zakup dokonany będzie przez Klienta bez wskazania przez niego powyższych danych (firma, NIP), to po wystawieniu dokumentu sprzedaży nie będzie możliwości uzupełnienia dokumentu o dane związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.
 1. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Spółka przesyła Klientowi informację o otrzymaniu Zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i oznacza, że wszystkie zamówienia, dostawy i świadczenia będą realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującego w momencie złożenia zamówienia.
 1. W przypadku, gdy Zamówienie może zostać zrealizowane, Sprzedający za pośrednictwem Spółki, przesyła do Klienta Potwierdzenie realizacji zamówienia.

 1. IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient naciśnie przycisk „potwierdzam zamówienie”, „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub komunikat o innej analogicznej treści i znaczeniu.
 1. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzyma od Sprzedającego za pośrednictwem Spółki Potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 1. Klient może cofnąć Zamówienie do chwili naciśnięcia przycisku „potwierdzam zamówienie”, „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o innej analogicznej treści i znaczeniu.

 1. V. CENY I PŁATNOŚĆ
 1. Ceny zamieszczone na stronie internetowej podawane są w PLN i zawierają podatek VAT.
 1. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 1. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności: przelew online za pośrednictwem systemu umożliwiającego dokonywanie płatności elektronicznych oraz płatność przy odbiorze.
 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl lub innego agenta rozliczeń.
 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedawcy, będącej wynikową cenę zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które Klient nabędzie wraz z towarem.
 1. W sytuacji, gdy Klient wybiera przedpłatę, termin płatności wynosi1 dzień od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Nieopłacenie zamówienia w terminie wskazanym w Regulaminie spowoduje anulowanie zamówienia.
 1. W sytuacji, gdy Klient wybiera płatność za pobraniem zobowiązany jest on do opłaty zamówienia przy odbiorze.
 1. W przypadku zamówienia publikacji elektronicznych nie istnieje możliwość płatności za pobraniem. 
 1. W zależności od potrzeb Klienta, Sprzedający wystawia rachunek lub fakturę VAT.
 1. Sprzedający wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy Produktu.
 1. Zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) faktury VAT oraz faktury korygujące będą przesyłane – w formie elektronicznej na adres elektroniczny podany przy składaniu zamówienia. Klient w każdym czasie ma prawo cofnąć akceptację na otrzymywanie faktur elektronicznych, zawiadamiając o tym Spółkę.

 1. VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia realizowane są na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku zamiaru zamówienia z dostawą poza terytorium Polski oraz Unii Europejskiej prosimy o uprzedni kontakt w celu potwierdzenia kosztów oraz możliwości wykonania dostawy.
 1. Termin realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3, wynosi 14 dni od Potwierdzenia realizacji zamówienia.
 1. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie wskazanym w ust. 2, Sprzedający poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną. W takim przypadku termin realizacji nie może być dłuższy niż 60 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia.
 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnych od wad. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady produktu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego.
 1. Sprzedający zastrzega, że jednostronne dokonywanie modyfikacji Zamówienia przez Klienta nie jest możliwe, chyba, że Sprzedający i Klient indywidualnie potwierdzą taką możliwość w formie wiadomości e-mail.

 1. VII. ZASADY KORZYSTANIA Z PUBLIKACJI CYFROWYCH
 1. Publikacje cyfrowe zostaną udostępnione Klientowi na adres e-mail podany przez Klienta.
 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie publikacji cyfrowych i ewentualną utratę treści po jej pobraniu przez Klienta lub przesłaniu Klientowi, z przyczyn nieleżących po stronie Spółki. 
 1. Klient ma prawo korzystać z publikacji cyfrowych wyłącznie na własny użytek.
 1. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania, zwielokrotniania ani udostępniania publikacji cyfrowych i ich opracowywania w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 1. Klient, który zakupił publikację cyfrową, nie ma prawa do udzielania licencji na korzystanie z niej.

 1. VIII. KOSZTY PRZESYŁKI
 1. Informacja o sposobie, terminie oraz wysokości kosztów przesyłki podawana jest na stronie Sklepu internetowego.
 1. W przypadku zmiany adresu dostawy (gdy towar opuścił magazyn) Klient ponosi koszty wynikłe z dostarczenia paczki na inny adres, przekierowania i innych związanych z tym kosztów według taryfy przewoźnika, o czym jest on każdorazowo informowany przed ostatecznym potwierdzeniem zmiany adresu dostawy.

 1. IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu do Konsumenta.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wysłane pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 1. Klient będący Konsumentem może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej butiklamode.com w miejscu kontakt.
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą elektroniczną na stronie internetowej Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 1. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na adres: contact@lamode.info
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 1. Sprzedający zwraca płatność po otrzymaniu zwrotu Produktu i weryfikacji jego stanu.
 1. Zwracany Produkt należy odesłać Sprzedającemu na adres podany na stronie Sklepu internetowego w pozycji Zwroty i reklamacje niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 1. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, a także za dostarczenie jego w stanie niekompletnym.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 1. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkty pochodzące z kolekcji by Agata Tanter);
 1. b) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 1. c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (np. e-booki).
 1. Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale Regulaminu stosuje się także do umów zawartych przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z umową prowadzenia konta i umową sprzedaży.
 1. Wszelkie reklamacje związane z Umową prowadzenia konta można zgłaszać do Spółki za pośrednictwem poczty na adres: Complete Image Consulting Sp. z o.o., ul. Mokotowska 63 lok. 10, 00-533 Warszawa oraz w formie elektronicznej na adres: contact@lamode.info. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę zgłoszenia reklamacji.
 1. Wszelkie reklamacje związane z Umową sprzedaży Klient może zgłaszać do Sprzedającego. Dane Sprzedającego, pod które można zgłaszać reklamacje związane z Umową sprzedaży znajdują się w zakładce Marki i Projektanci na stronie internetowej www.butiklamode.com.
 1. W przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wady Klient może skorzystać z następujących uprawnień:
 1. żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Żądania wymiany Produktu na Produkt wolny od wad albo usunięcia wady.
Sprzedający jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sprzedający może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

Klient będący Przedsiębiorcą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient będący Przedsiębiorcą zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu, z zastrzeżeniem, iż traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, a w przypadku, gdy wada ujawniła się później – niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Klienta. Zgłoszenie powinno być podpisane oraz zawierać aktualne dane Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz fakultatywnie adres e-mail, telefon kontaktowy lub inne dane pomocnicze w zidentyfikowaniu zlecenia).
 1. Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia w formie wiadomości e-mail, w przeciwnym przypadku reklamację uznaje się na uznaną.
 1. Wadliwy Produkt należy odsyłać na adres Sprzedającego podany w opisie Produktu w zakładce Zwroty i reklamacje.
 1. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Klienta związanych z wadliwością Produktu, Klientowi (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. W celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Konsument ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

 1. XI. DANE OSOBOWE

Założenie Konta i złożenie Zamówienia są równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Spółkę i Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i podczas składania zamówienia. Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy prowadzenia Konta, realizacji Umowy sprzedaży oraz rozpatrywania reklamacji zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Klient przyjmuje do wiadomości, że:

 1. Administratorem jego danych osobowych jest Complete Image Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63 lok. 10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289294;
 1. Ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli weryfikacji;
 1. Ma prawo wystąpienia do Administratora danych o usunięcie swoich danych osobowych;
 1. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne;
 1. Dane osobowe Klienta udostępniane są Sprzedającemu, z którym została zawarta Umowa sprzedaży, jak również firmom zaangażowanym bezpośrednio w realizację Zamówienia, w tym firmie kurierskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika/Klienta zawiera dokument Polityki Prywatności.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży i umowy prowadzenia konta. 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Sprzedawca udostępni jednolity tekst Regulaminu na stronie internetowej.
 1. Klientów, którzy dokonali zakupu za pośrednictwem Spółki przed wejściem w życie zmian w Regulaminie, obowiązuje wersja aktualna w momencie złożenia zamówienia.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Spółka to:
 1. Komputer osobisty podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe założenia Konta, przeglądanie Produktów oraz składanie zamówień.
 1. Użytkownik/Klient zobowiązuje się nie dostarczać Spółce lub Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Spółki, Sprzedającego oraz na stronie internetowej butiklamode.com.
 1. Spółka lub Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikiem/Klientem za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej. 
 1. Użytkownik/Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w sposób podany na stronie internetowej.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ma zastosowanie prawo polskie, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Promocje ogłaszane na stronie lub w innych mediach nie sumują się.
 1. Regulamin został opublikowany w dniu 01.10.2021

Załącznik nr 1 do Regulaminu:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Ja/My (*) …………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………………………………/umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)
Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*)   niepotrzebne skreślić

 

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Przeczytaj
Cookies settings
Akceptuj
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
 1. I. Postanowienia ogólne
 1. 1. Complete Image Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63 lok. 10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289294, e-mail contact@lamode.info, zwana dalej „Complete” wprowadza niniejszą politykę prywatności sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.butiklamode.com, zwaną dalej „Polityką prywatności”.
 2. 2. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników i Klientów sklepu internetowego www.butiklamode.com, zwanego dalej „Sklepem”.
 3. 3. Administratorem danych jest Complete Image Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63 lok. 10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289294, e-mail contact@lamode.info, zwanym dalej „Administratorem”,
 4. 4. W ramach Sklepu, Complete przetwarza dane Użytkowników i Klientów w celu realizacji Umowy prowadzenia konta, realizacji Umowy sprzedaży oraz innego rodzaju działań w ramach działalności Sklepu, których zasady realizacji zostały określone w Regulaminie korzystania ze sklepu internetowego www.butiklamode.com, dostępnym pod adresem: www.butiklamode.com/regulamin, zwanym dalej „Regulaminem”.
 5. 5. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w Polityce prywatności należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 6.  
 1. II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 1. 1. Dane osobowe Użytkowników i Klientów zbierane są w przypadku:
  1. a. Tworzenia Konta, 
  2. b. Składania Zamówienia,
  3. c. Zapisu do Newslettera,
  4. d. Wystawiania faktur,
  5. e. Zwrotów,
  6. f. Reklamacji.
  7.  
 2. 2. Sklep przetwarza dane osobowe Użytkowników i Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy, prowadzenia konta, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz innych czynności realizowanych w związku z użytkowaniem portalu.
 3.  
 4. 3. Umowa prowadzenia konta:
  1. a. W ramach świadczenia Usługi prowadzenia Konta oraz realizacji Umowy sprzedaży, zbierane są dane Użytkownika/Klienta w postaci: imię i nazwisko, adres wysyłki, adres email, numer telefonu.
  2. b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Koncie jest wykonywanie umowy prowadzenia konta w Sklepie.
  3.  
 5. 4. Umowa sprzedaży
  1. a. W ramach realizacji umowy sprzedaży zbierane są dane Użytkownika/Klienta w postaci: imienia i nazwiska, adresu wysyłki, adresu email, numeru telefonu.
  2. b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest Umowa sprzedaży, którą klient zawiera na podstawie Regulaminu. 
  3.  
 6. 5. Newsletter 
  1. a. W ramach realizacji usługi newsletter, Użytkownik/Klient podaje swój adres email.
  2. b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi newsletter. 
  3.  
 7. 6. Faktury
  1. a. W ramach umowy sprzedaży, klientowi może zostać wystawiona faktura. W razie chęci otrzymania przez Klienta faktury, dane osobowe Klienta przetwarzane są w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. 
  2. b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawny obowiązek wystawienia faktury. 
  3.  
 8. 7. Zwroty i reklamacje.
  1. a. W przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy Sprzedaży, dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji procedury reklamacji lub zwrotu. 
  2. b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w przypadku reklamacji lub zwrotu, jest wypełnienie obowiązków prawnych związanych z powyższymi procedurami. 
  3.  

Podczas korzystania ze Sklepu automatycznie zbierane są następujące dane Użytkownika/Klienta: numer IP, typ przeglądarki, wersja językowa przeglądarki, rozdzielczość ekranu komputera, adres odwiedzanej strony. Administrator przetwarza je w celach technicznych, w szczególności dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów technicznych. 

 1. III. Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych Użytkowników i Klientów
 1. 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. 2. Użytkownik/ Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane są w celach: realizacji Umowy, prowadzenia konta, realizacji Umowy sprzedaży, marketingowych, statystycznych i rozliczeniowych Administratora. Użytkownik/Klient przyjmuje do wiadomości, że:
  1. a. Administratorem jego danych osobowych jest Complete Image Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63 lok. 10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289294, e-mail contact@lamode.info,
  2. b. Ma prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
  3. c. Ma prawo do uzyskania kopii danych,
  4. d. Ma prawo do sprostowania niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzania danych osobowych,
  5. e. Ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
  6. f. Ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora danych o usunięcie swoich danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
  7. g. Ma prawo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez siebie zakresie,
  8. h. Ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę.
 3. 3. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia założenie Konta i dokonywanie zamówień.
 4. 4. Administrator danych osobowych dba o zabezpieczenie danych Użytkowników/Klientów oraz dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony przetwarzanych przez niego danych osobowych.
 5. 5. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione – w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 
 6. 6. Sklep korzysta z dostawców, którzy wspierają go w świadczeniu oferowanych usług. Powierza on wówczas przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Sklepem, w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji.
 7. 7. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
 8. 8. Zawartość strony internetowej Sklepu jest całkowicie bezpieczna dla dzieci. Nie zawiera treści uznanych za niebezpieczne lub niestosowne dla dzieci.
 1.  
 2. IV. Pliki Cookies

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

 1. 1. Complete stosuje mechanizm tzw. cookies – małych plików tekstowych instalowanych na urządzeniu Użytkownika/Klienta przeglądającego serwis, których mechanizm ma na celu:
  1. umożliwienie Użytkownikom/Klientom korzystanie ze Sklepu,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa (między innymi ochrona przed nadużyciami w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu),
  3. dostarczenie Complete danych statystycznych o:
   1. ruchu Użytkowników/Klientów,
   2. sposobie korzystania przez Użytkowników/Klientów ze Sklepu,
   3. rodzaju odwiedzanych przez Użytkowników/Klientów stron.
  4. tworzenia statystyk i raportówdotyczących funkcjonowania Sklepu.
 2. 2. Do analizy ruchu na stronie internetowej wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics. Narzędzie nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkowników lub Klientów ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Więcej informacji o polityce prywatności w korzystaniu z Google Analytics można przeczytać na stronie: http://www.google.com/privacy/.
 3. 3. Complete wykorzystuje następujące typy plików cookies:
  1. a. Pliki stałe - pliki cookies, które pozostają w urządzeniu Użytkownika/Klienta i nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki internetowej,
  2. b. Pliki zewnętrzne - pliki cookies pochodzące z serwerów reklamowych reklamodawców,
  3. c. Pliki wewnętrzne - pliki cookies zamieszczane przez Complete związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu.
 4. 4. Za względu na cel wykorzystywanych plików cookies, pliki te dzielą się na:
  1. pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Sklepu (pliki cookies niezbędne),
  2. a. pliki cookies służące do zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach Sklepu,
  3. b. pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu,
  4. c. pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika/Klienta ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika/Klienta, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej (pliki cookies funkcjonalne),
  5. pliki cookies umożliwiające dostarczenie Użytkownikom/Klientom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań (pliki cookies reklamowe). 
 5. 5. Obsługę plików cookies (warunki ich przechowywania lub uzyskiwania do nich dostępu) można zmienić poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika/Klienta urządzeniu końcowym lub ustawieniach konfiguracyjnych Sklepu.
 6. 6. W przypadku skorzystania z opcji zmiany ustawień, korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 7. 7. Korzystanie ze Sklepu bez zmian ustawień dotyczących plików Cookies (pozostawienie ich na domyślnym poziomie) oznacza, że Użytkownik/Klient wyraża zgodę na zapisywanie w pamięci jego urządzenia plików Cookies. 
 8. 8. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 1.  
 2. V. Okres przetwarzania danych
 1. 1. Okres przetwarzania danych jest zależny od celu, w jakim dane są przetwarzane, w szczególności przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub gdy przetwarzanie danych jest wymagane w celu zapewnienia zgodności z innymi przepisami prawa. 
 2. 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń np. rękojmi lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 1.  
 2. VI. Zmiany Polityki prywatności

W przypadku zmiany Polityki prywatności, odpowiednie zmiany zostaną udostępniane na stronie internetowej Sklepu.

 1. VII. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki prywatności mogą być zadane pod adresem: e-mail: contact@lamode.info.

Save settings
Cookies settings
Select language